Съдържание

Посетители

В момента има 52  гости и няма потребители и в сайта

Експертен екологичен съвет и предстоящи обществени обсъждания

Съобщение за провеждане на консултации за проект на Общ устройствен план на община Кресна

На основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, РИОСВ-Благоевград съобщава съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на Общ устройствен план на община Кресна

1. Информация за възложителя на плана

Възложител: Община Кресна, Област Благоевград
Адрес: 2840 гр.Кресна, ул.
Телефон/ Факс: 07433 8730, GSM 0889848383 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Кмет на Община Кресна - Николай Кирилов Георгиев
Лице за контакт: Еколог Елица Маламова, e-mail: obshtina Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; GSM 0879883735

2. Орган, отговорен за приемането на плана

Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на Общински съвет - Кресна.

3. Обща информация за предложения план/програма

а) основание за изготвяне на плана/програмата нормативен или административен акт;
Общият устройствен план на Община Кресна се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с РИОСВ Благоевград .
б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;
Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Кресна, настоящият ОУП е с прогнозен период 20 години.
Етапите на изпълнение на плана са:
1. Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към ОУП, по реда на чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършвапе на екологична оценка на планове и програми
2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО) на екологичната оценка към проекта на ОУП;
4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
5. 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка по чл. 29 включваща анализ на:
- съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕС);
- съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. от Наредбата за ЕО за постигане целите на плана;
в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за помалки територии) с посочване на съответните области и общини;

Общият устройствен план на Община Кресна е с общински териториален обхват в област Благоевград. Община Кресна е разположена в югозападната част на страната на обща площ 344,5 кв.км.
Обхватът на разработката включва землищата на всички 7 населени места на територията на Община Кресна: гр. Кресна- общинския център и на 6 села: с. Влахи, с. Горна Брезница, с. Долна Градешница, с. Сливница, с. Стара Кресна и с. Ощава.
г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);
Защитени територии по смисъла на ЗЗТ и Защитени зони от екологичната мрежа ”Натура 2000” на територията на Община Кресна
Защитени територии/ЗТ в Община Кресна
Защитените природни територии в община Кресна
В териториалния обхват на община Кресна попадат следните защитени територии по смисъла на ЗТ: Национален парк „Пирин ”, Природен резерват „Тисата”, Защитена местност „Моравска“, Защитена местност „Кресненско дефиле ”, Защитена местност „Естествено находище на чинар Буйна”, Защитена местност „Естествено находище на чинар“, Защитена местност „Естествено находище на чинар - Кучкарника”, Природна забележителност „Чинарите”, Природна забележителност „Орлите“
Защитени зони от екологичната мрежа ”Натура 2000”
В териториалния обхват на община Кресна попадат части от следните Защитени зони:
• Защитени зони по Директива за птиците: BG0002003 „Кресна“ и BG0002126 „Пирин буфер“;
• Защитена зона по Директива за местообитанията и дивата флора и фауна - BG0000366 „Кресна-Илинденци”;
• Защитена зона по директивата за птиците и Директивата за местообитанията и дивата флора и фауна - BG000209 „Пирин“.

д) основни цели на плана/програмата;
Основната стратегическа цел на Общият устройствен план на Община Кресна е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии.
Главната цел на бъдещия общ устройствен план на община Кресна, е да създаде планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие обвързано с стратегическите и планови документи за регионално развитие и съобразно с наличните природни ресурси.
Основната цел на ОУП е да даде цялостна концепция за развитие на територията на община Кресна, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените.
Екологичната оценка цели и да допринесе за интегрирането на въпросите на околната среда в изработването на ОУП на Община Кресна и да осигури по-високо ниво на защита на околната среда и постигане на устойчиво развитие.
е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);
Проектът на Общ устройствен план на Община Кресна ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.
ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсьждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;
1. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
З. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната оценка към проекта на ОУП;
4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

3. Орган, отговорен за прилагането на плана;
Контролният орган по реда на Закона за устройство на територията - кмета на Община Кресна
4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;
Одобряване на Предварителният проект на ОУП от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Решение на Общински съвет Кресна за одобряване на окончателния проект на ОУП.

5. Място за публичен достьп и време за запознаване с доклада за екологична оценка кьм Общ устройствен план и лице за контакти:
Публичен достъп до екологичната оценка и Предварителния проект на ОУП на Община Кресна е осигурен на адрес https://kresna-bg.com/ раздел „Икономика” подраздел „Екология и земеделие”
В сградата на Община Кресна Общинска администрация, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, на адрес Община Кресна, Област Благоевград, ПК. 2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96 в стая № 002, партер
Кмет на Община Кресна - Николай Кирилов Георгиев
Лице за контакти : Еколог Елица Маламова
GSM 0879883735, GSM 0889848383, тел./Факс: 07433 8730, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Лице за контакти: — Соня Китанова - Главен експерт в отдел „ТСУ”

6. Срок за изразяване на становище по екологичната оценка на ОУПО и Предварителния проект на ОУПО Кресна:
30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 29.09.2021 г. до 31.10.2021 г. /включително/

7. Начин на изразяване на становищата:
Становища могат да се депозират:
- на пълен пощенски адрес: Община Кресна, Област Благоевград, ПК. 2840 гр.
Кресна, ул. ”Македония” № 96;
- на Факс: 07433 8730;
- на e-mail: obshtina Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; obstina Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; - в деловодството в сградата на Община Кресна.

Докладът по Екологична оценка към ОУП на Община Кресна подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.