Архив ЕО - 2017 г.

БД-18-EO/09.10.2017 г.

Понеделник, 09 Октомври 2017 16:57

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-18-ЕО/09.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за имоти с идентификатори 04279.12.31 по КК и КР на гр. Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Смф 1“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: наследници на М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението