Архив ЕО - 2017 г.

БД-21-EO/13.12.2017 г.

Понеделник, 18 Декември 2017 16:17

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-21-ЕО/13.12.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за селищни образования „Гуровица“, „Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“, „Герачени улици“ в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, при прилагането на който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

възложител: Община Банско , ЕИН 000024633

От тук може да изтеглите пълния текст на решението