Архив ЕО - 2010 г.

БД-20-EO/2010 г.

Сряда, 22 Септември 2010 23:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-20-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот № 023013 с площ 2.040 дка, местност “Гарата”, землище на с. Илинденци, Община Струмяни от “За автосервиз, складове и офиси” в “За автосервиз, складове, офиси и фотоволтаична централа”

възложител: Костадин Томов Костадинов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението