Архив ЕО - 2010 г.

БД-22-EO/2010 г.

Понеделник, 20 Декември 2010 22:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-22-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот №142053 с площ 24,824 дка, местност “Кичер”, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от «нива» за производство на ел. енергия от фотоволтаична централа

възложител: КОСТАДИН СТОЯНОВ ЗЛАТКОВ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението