Архив ЕО - 2010 г.

БД-04-EO/2010 г.

Четвъртък, 04 Март 2010 22:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на имот №225033, местност „Бангеови тополи”, землище на гр. Симитли, Община Симитли

възложител: „ИНВЕСТРА” АД със седалище и адрес на управление гр. София, Община Столична, район „Младост”, бул. „Андрей Ляпчев” № 51, ЕИК 175148156

От тук може да изтеглите пълния текст на решението