Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-42-ПР/2021 г.

Сряда, 15 Септември 2021 12:45

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, разположена в поземлени имот с идентификатор 56126.601.8126 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, чрез присъединяване на имот с идентификатор 56126.601.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ОГИ АУТО ПАРТС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението