Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-02-ПР/2014 г.

Вторник, 14 Януари 2014 16:55

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Промяна на предназначението на Магазин № 1, находящ се в жилищна сграда с гаражи и магазини за промишлени стоки в УПИ № 54, кв. 21 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в Медико-диагностична лаборатория по образна диагностика", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Медико-диагностична лаборатория по образна диагностика "Ехомед" ЕООД със седалище гр. Сандански, ул. „Никола Вапцаров" № 22, ЕИК 202797148

От тук може да изтеглите пълния текст на решението