Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-03-ПР/2014 г.

Вторник, 14 Януари 2014 17:05

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в поземлен имот с идентификатор 04279.78.128 и площ 20047 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: И.Г.Н

От тук може да изтеглите пълния текст на решението