Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-72-ПР/2014 г.

Четвъртък, 20 Ноември 2014 14:15

Р Е Ш Е Н И Е № БД-72-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на детска градина в нов УПИ ХІІ-3872, 3957, 3958 в кв. 237 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Банско със седалище гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1, БУЛСТАТ 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението