Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-79-ПР/2014 г.

Сряда, 17 Декември 2014 00:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-79-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна на част от параметрите на МВЕЦ „Градево" на р. Осеновска, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ИНВЕСТКОНТРОЛ-99" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров" № 21, ет. 3, ЕИК 811047849

От тук може да изтеглите пълния текст на решението