Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-04-ПР/2015 г.

Четвъртък, 12 Февруари 2015 11:10

Р Е Ш Е Н И Е № БД-04-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на сгради за обществено обслужване - казино, игрална зала и хотел в УПИ ІІІ, ІV, V, VІІ, ХІІІ, ХІV, кв. 3, землище на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението