Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-05-ПР/2015 г.

Четвъртък, 12 Февруари 2015 17:10

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Създаване на лозови насаждения и изграждане на система за капково напояване в имоти с №№ 004001, 004002, 005003, 005004, 005005, 005006, 005007, 005008, 005009, 005011, 005015, 009001, 009002, 003003, 002003, 002004, 002005, 002011, 002014, 002016, 002017, 002018, 002019, 010002, 010003, 010004, 010005, 010006, 010013, 001004, 001005, 001006, 001007 с обща площ 47.2694 ха в землището на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Винарска изба - Логодаж" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров" № 41, ет. 4, ЕИК 811191276

От тук може да изтеглите пълния текст на решението