Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-06-ПР/2015 г.

Петък, 20 Февруари 2015 17:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи и предвидени за засаждане лозови насаждения на обща площ 11.0198 ха в имоти с №№ 047005, 047008, 058010, 057006, 059001, 059006, 060004 в землището на с. Кромидово и в имоти с №№ 000689, 103001 и 105001 в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Пи Ейч Вайнс" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец", ул. „Иван Вазов" № 9, ет. 2, ЕИК 131314007

От тук може да изтеглите пълния текст на решението