Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-08-ПР/2015 г.

Четвъртък, 26 Февруари 2015 16:10

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство, обединяване и промяна предназначението на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.618.12.4.54 и 04279.618.12.4.55, находящи се в сграда с идентификатор 04279.618.12.4, имот с идентификатор 04279.618.12 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, област Благоевград, УПИ ІV-12, кв. 1 по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград, от „офиси" в „кабинет по дентална медицина"", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Аква лайн спа" ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Г.С. Раковски" № 16, ет. 1, ЕИК 200645637

От тук може да изтеглите пълния текст на решението