Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-09-ПР/2015 г.

Вторник, 10 Март 2015 16:50

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на част от първи етаж - самостоятелен обект с идентификатор 65334.110.430.4.9, находящ се в сграда №4, разположена в имот с идентификатор 65334.110.430 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград от магазин за промишлени стоки в селскостопанска аптека", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „АгроМ Про" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. „Сирма войвода" № 8, ЕИК 203263909

От тук може да изтеглите пълния текст на решението