Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-37-ПР/2016 г.

Четвъртък, 14 Юли 2016 16:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-37-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Преустройство на магазин № 3, находящ се в поземлен имот с идентификатор 56126.601.142 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в земеделска аптека и склад за съхранение на препарати за растителна защита“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението