Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-38-ПР/2016 г.

Четвъртък, 14 Юли 2016 16:05

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Преоборудване с подземен резервоар с обем 4.85 м3, на съществуваща вътрешно газова инсталация за пропан „Пени Маркет България“, УПИ ХVІІІ, кв. 197 по плана на гр. Гоце Делчев, (поземлен имот с идентификатор 17395.501.3107 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев), община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението