Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-77-ПР/2016 г.

Понеделник, 19 Декември 2016 16:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-77-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на нови лозови масиви, изградени в имоти с №№ 0010001, 0017001, 0017002, 0017003, 0017004, 0018002, 0018004, 0018005, 0018006, 0018013, 0028005, 029002, 0029003, 029004 и 029006 землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението