Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-32-ПР/2018 г.

Петък, 27 Април 2018 16:25

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/27.04.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии със система за капково напояване в поземлени имоти с идентификатори 65334.121.8 и 66334.121.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕКОПРО М“ ЕООД ЕИК 101684132

От тук може да изтеглите пълния текст на решението