Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-35-ПР/2018 г.

Петък, 11 Май 2018 09:12

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости, СПА център и администрация в поземлен имот с идентификатор 49312.17.48, местност „Рупите“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД, гр. София

От тук може да изтеглите пълния текст на решението