Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-74-ПР/2018 г.

Четвъртък, 15 Ноември 2018 14:08

Р Е Ш Е Н И Е № БД-74-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Външно електрозахранване НН на двуетажна жилищна сграда в УПИ VIII, кв. 27 по плана на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София

От тук може да изтеглите пълния текст на решението