Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-75-ПР/2018 г.

Понеделник, 26 Ноември 2018 13:16

Р Е Ш Е Н И Е № БД-75-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на семеен хотел, жилищно строителство, търговска част и гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.76.12 в местността „Симитли чаир“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. А. Х.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението