Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-78-ПР/2018 г.

Сряда, 19 Декември 2018 16:22

Р Е Ш Е Н И Е № БД-78-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс в част от имот № 031057, местност „Гюровица“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: С. И. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението