Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-113-ПР/2008 г.

Вторник, 16 Декември 2008 14:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 113 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Изток” на р. Изток”, местоположение землище на с. Баня, Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението