Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-114-ПР/2008 г.

Вторник, 16 Декември 2008 16:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 114 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, местоположение Община Гърмен, землище на с. Марчево, местност „Туркаре”, имот № 029027

От тук може да изтеглите пълния текст на решението