Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-51-ПР/2008 г.

Четвъртък, 26 Юни 2008 14:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 51 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение предложение „Изграждане на хотел”, местоположение Община Банско, землище на гр. Добринище, местност „Дуравецо”, поземлен имот 21498.159.30

От тук може да изтеглите пълния текст на решението