Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД -03- ПР/2009 г.

Четвъртък, 15 Януари 2009 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -03- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Търговски комплекс за хранителни и промишлени стоки, битови услуги и офиси”, местоположение поземлен имот 04279.52.1, местност “Шеиница-Ш.24”, землище на гр. Благоевград, Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението