Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД -23- ПР/2009 г.

Понеделник, 16 Март 2009 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -23- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Площадка и склад за събиране на черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), събиране на акумулатори, събиране на отработени масла, събиране, временно съхраняване и транспортиране на опаковки, гуми и хартия”, местоположение имот № 144020, местност “Сухо поле”, землище на гр. Сандански, Община Сандански

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението