Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-42-ПР/2010 г.

Вторник, 03 Август 2010 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и предварително третиране на ИУЕЕО, събиране и временно съхранение на акумулатори, събиране, съхранение и транспорт на неопасни отпадъци за последващо оползотворяване - R13”, съставляваща имот №159042, находящ се в местността „Хано”, по плана за земеразделяне в землището на гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “РАНГ 2000 ”ЕООД – гр.София 1517, община Столична, район Подуяне, ж.к.”Суха река”-Запад, бл. 221, вх. А, ап. 6, БУЛСТАТ 130024691

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението