Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-43-ПР/2010 г.

Четвъртък, 05 Август 2010 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за събиране, транспортиране, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батери и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕД) и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в част (2900 кв. м) от УПИ ІІ с обща площ 3252 кв. м и в част (2882 кв. м) от УПИ ІІІ с обща площ 3558 кв. м по плана на Стопански двор на село Дъбница, община Гърмен”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “ПАПИ МЕТАЛ” ЕООД със седалище с. Дъбница 2940, община Гърмен, област Благоевград, БУЛСТАТ 200891990

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението