Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-54-ПР/2010 г.

Неделя, 17 Октомври 2010 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфрастуктура за предотвратявяне на наводнения на река Луда Мара в най-южната й част от моста на «Старата лимонадена фабрика» до  границата на урбанизираната територия на гр. Петрич”, община Петрич, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Петрич, със седалище гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 24, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението