Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-68-ПР/2010 г.

Вторник, 09 Ноември 2010 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-68-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на на мандра с капацитет 400 литра мляко дневно в новообразувано УПИ (от имот № 61813.759.81), кв. 38 по плана на гр. Разлог, Община Разлог», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Тодорка Владимирова Мутафчиева

От тук може да изтеглите пълния текст на решението