Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-70-ПР/2010 г.

Четвъртък, 25 Ноември 2010 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-70-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  за изграждане на „Оранжерии”  в имот с №022027 в местността „Под черквата”, землище на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „БИОАГРОИНВЕСТ” ООД със седалище  гр. София, ж.к. „Младост І”, бл. 82, ет. 11, ап. 40, БУЛСТАТ 200670287

От тук може да изтеглите пълния текст на решението