Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-71-ПР/2010 г.

Четвъртък, 25 Ноември 2010 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-71-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Корекция на деретата през с. Еленово, Община Благоевград, Област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Благоевград, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, пл. “Георги Измерлиев” № 1, Булстат: 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението