Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-07-ПР/2011 г.

Понеделник, 02 Май 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разпределителен газопровод от ГРМ гр. Сандански до с. Дамяница, със сигнатура СН-101, който ще се преминава през землища на с. Поленица, с. Лещница, с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:„Рила Газ” ЕАД със седалище гр. София, ул. ”Алабин” 36, ет. 5, ЕИН: BG 175089163

От тук може да изтеглите пълния текст на решението