Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-09-ПР/2011 г.

Неделя, 08 Май 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на супермаркет „ЛИДЛ” в поземлен имот с индентификатор  04279.621.70 по кадастрална карта на гр. Благоевград, с адрес ул. „Свобода” № 1, гр. Благоевград, Община Благоевград, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЛИДЛ България” ЕООД &КО.КД със седалище  с. Равно поле, ул. „3-ти март” № 1, Община Елин Пелин, Област Софийска, ЕИК: 131071587

От тук може да изтеглите пълния текст на решението