Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-11-ПР/2011 г.

Сряда, 01 Юни 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  „Добив (водовземане) от подземни води в имоти с № № 059008 и 059009 в  местност „Реката”, землище на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „БЕСТПЛАСТИК”ООД, гр. София, кв „Витоша”, бул. „Симеоновско шосе” № 51, ЕИК:121008439  

От тук може да изтеглите пълния текст на решението