Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-19-ПР/2011 г.

Понеделник, 04 Юли 2011 15:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Изграждане на специализирана рибовъдна ферма за отглеждане на есетрови видове риби сем. Acipenseridae – руска есетра за продажба и кладенец  в имот №092014, местност „Ормана”, землище на село Гърмен, Община Гърмен, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „Евстати Мазълов – Съто”,  с. Дебрен, Община Гърмен, Област Благоевград, Булстат: 200503548

От тук може да изтеглите пълния текст на решението