Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-22-ПР/2011 г.

Вторник, 16 Август 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Корекция на два участъка на р. Язо в регулацията на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Разлог, със седалище гр. Разлог, ул.“Ст. Стамболов” № 1, БУЛСТАТ 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението