Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-10-ПР/2019 г.

Понеделник, 18 Февруари 2019 11:53

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на въздушен ел.провод с цел електрозахранване на жилищни сгради предвидени за изграждане в поземлени имоти с идентификатори 02693.314.4 и 02693.314.14, местност „Агова круша“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:В. Н. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението