Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-38-ПР/2019 г.

Сряда, 24 Юли 2019 14:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив и първична обработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти от участък „Айселана – 2“ на находище „Айселана“, землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ГЕЙТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението