Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-40-ПР/2019 г.

Вторник, 30 Юли 2019 11:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ТИР паркинг, мотел и автосервиз в поземлени имоти с идентификатори 65334.159.67 и 65334.159.68 в местността „Хано“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПРОВЕНС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението