Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-52-ПР/2019 г.

Сряда, 11 Септември 2019 13:37

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости и къмпинг в имот с идентификатор 47189.140.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград и транспортен достъп до имот с идентификатор 47189.140.1“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МАНТАР-А“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението