Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-25-ПР/2020 г.

Петък, 03 Юли 2020 17:05

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 62699.18.10, местност „Топузица” по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ФОРЕСТ ХИЛ ИНВЕСТ” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението