Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-54-ПР/2020 г.

Понеделник, 14 Декември 2020 15:10

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва лозови масиви с обща площ 3.8753 ха, находящи се в поземлени имоти с идентификатори 40539.19.9, 40539.19.10 и 40539.19.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата и имот с идентификатор 39935.35.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МАРТИНЕС 2008“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението