Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-49-ПР/2012 г.

Сряда, 07 Ноември 2012 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на консерви в поземлен имот №021007 в местност „Конлето“, землище на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Веселата ферма» АД със седалище и адрес на управление община Петрич, с. Скрът, ул. «Георги Димитров» № 27, ЕИК 200444459

От тук може да изтеглите пълния текст на решението