Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-51-ПР/2012 г.

Сряда, 21 Ноември 2012 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел със застроена площ 600-700 м2 и две двуетажни къщи за гости в имот № 051020, м. „Гладно поле“, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД с адрес гр. Благоевград - 2700, ул. „Иван Гарванов“ № 1Б, ЕИК 811160793

От тук може да изтеглите пълния текст на решението