Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-52-ПР/2012 г.

Неделя, 16 Декември 2012 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на „Православен храм – параклис“ в имот №000617, м. „Раец“ в землище на с. Плоски с ЕКАТТЕ 56839, община Сандански, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Николай Славчев Филчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението