Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-53-ПР/2012 г.

Понеделник, 17 Декември 2012 09:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на черешова градина в имот с №021014 с площ 28.538 дка в местност „Калище“, землище на с. Долна Градешница ЕКАТТЕ 22068, община Кресна, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението